ศูนย์สอบจังหวัด : นราธิวาส

 

ศูนย์สอบระดับ ประถมศึกษา

รหัสศูนย์สอบ ชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ  

34001 เกษมทรัพย์ ตรวจสอบรายชื่อ
34037 บางนราวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ
34059 พิมานวิทย์นราธิวาส ตรวจสอบรายชื่อ
34078 ศรสมบูรณ์ ตรวจสอบรายชื่อ
34076 อนุบาลนราธิวาส ตรวจสอบรายชื่อ
     

ศูนย์สอบระดับ มัธยมศึกษา

รหัสศูนย์สอบ ชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ  

34004 เจริญวิทยานุสรณ์ ตรวจสอบรายชื่อ
34014 ดารุสสาลาม ตรวจสอบรายชื่อ
34029 นราธิวาส ตรวจสอบรายชื่อ
34059 พิมานวิทย์นราธิวาส ตรวจสอบรายชื่อ
34072 แสงธรรมวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ
34083 อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ตรวจสอบรายชื่อ