ศูนย์สอบจังหวัด : ยะลา

 

ศูนย์สอบระดับ ประถมศึกษา

รหัสศูนย์สอบ ชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ  

56006 ดารุลอูโลมนิบงบารู ตรวจสอบรายชื่อ
56011 ถนอมศรีศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ
56024 ธีรวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ
56025 นิบงชนูปถัมภ์ ตรวจสอบรายชื่อ
56072 พัฒนาวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ
56045 มานะศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ
56068 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตรวจสอบรายชื่อ
56059 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ตรวจสอบรายชื่อ
56060 อนุบาลยะลา ตรวจสอบรายชื่อ
56070 อุดมศาสน์วิทยา ตรวจสอบรายชื่อ
     

ศูนย์สอบระดับ มัธยมศึกษา

รหัสศูนย์สอบ ชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ  

56001 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ตรวจสอบรายชื่อ
56011 ถนอมศรีศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ
56024 ธีรวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ
56035 เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ตรวจสอบรายชื่อ
56040 พัฒนาวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ
56072 พัฒนาวิทยา ตรวจสอบรายชื่อ
56052 สตรียะลา ตรวจสอบรายชื่อ
56070 อุดมศาสน์วิทยา ตรวจสอบรายชื่อ