ศูนย์สอบจังหวัด : ยะลา

 

ศูนย์สอบระดับ ประถมศึกษา

รหัสศูนย์สอบ ชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ  

56045 มานะศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ
56060 อนุบาลยะลา ตรวจสอบรายชื่อ
56070 อุดมศาสน์วิทยา ตรวจสอบรายชื่อ
     

ศูนย์สอบระดับ มัธยมศึกษา

รหัสศูนย์สอบ ชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ  

56070 อุดมศาสน์วิทยา ตรวจสอบรายชื่อ