ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจำปี 61

ชื่อศูนย์สอบ : สาธิตบางแก้ว
จังหวัด : สมุทรปราการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2
แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่อีเมล : info@tedet.ac.th
ลำดับ
(ไม่ใช่เลขที่นั่งสอบ)
ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนต้นสังกัด จังหวัด
สอบคณิตฯ
สอบวิทย์ฯ
1
กนกรวี    ยังมีสุข
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
2
กัญญาภัค    แน่นหนา
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
3
กัญญาวีร์    สายบัวทอง
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
4
กิตติภูมิ    จัยยะ
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
5
คุณภัทร    นิวงษา
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
6
จันทรรัตน์    เนื่องจากจันทร์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
7
จิตตานันท์    บุญศรี
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
8
ฐาปณี    แจ้งไพร
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
9
ฑีฆายุ    เหลือแจ้ง
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
10
ณัฐชา    ชื่นบุปผา
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
11
ณัฐฐณัลย์    พันวิเศษการกุล
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
12
ณิชกุล    สัมฤทธิ์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
13
ธนกฤต    มั่งชูพันธ์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
14
ธนภัทร    อรัญญกานนท์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
15
ธนวัฒน์    เกิดพูล
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
16
ธนวัฒน์    สินสังข์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
17
ธัญพิสิษฐ์    พลีจัตตุ
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
18
ธีรเมธ    คำผล
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
19
นพวินท์    นาคมณี
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
20
นัฐณรงค์    อ้อวิจิตร
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
21
นิอร    วรรณทอง
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
22
บดินทร์ธร    บุญพึ่ง
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
23
ประวีสุดา    ธุระธรรม
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
24
ปันณ์กัญจน์    ลยมานุมาน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ชลบุรี
สอบ
สอบ
25
ปุญญพัตน์    รัตน์จรูญชัย
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ชลบุรี
สอบ
สอบ
26
ปุณยนุช    ดีขุนทด
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
27
พรพรรณ    หิรัญเพิ่ม
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
28
พีระพัทธ์    กีรติเพียรเลิศ
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
29
แพรวรุ้ง    น้อยวานิช
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
30
ภาคิน    ธรรมวิเศษ
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
31
ภิญญาพัชญ์    ธนศิริพัฒนกิจ
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
32
ภูผา    อินทร์กรณ์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
33
ภูมินทร์    ชินวงค์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
34
รวิกร    พัฒน์มาก
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
35
รวินดา    บุญสุข
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
36
รังสิมันต์    จริยานันทพงศ์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
37
รัชชานนท์    พยุง
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
38
วุฒิพงศ์    เอมมาวัฒน์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
39
ศุภกร    เสาวลักษณ์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
40
ศุภชัย    ขอพร
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
41
ศุภวิชญ์    มุงคุณดา
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
42
สุภัสสรา    บุญเลิศ
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
43
สุภาวดี    กลมเกลียว
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
44
อธิปไตย    พวงจันทร์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
45
อันนา    บัวสิงห์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
46
อารยา    เชื้ออ่าว
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-

     
ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.ac.th