ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจำปี 61

ชื่อศูนย์สอบ : สาธิตบางแก้ว
จังหวัด : สมุทรปราการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่อีเมล : info@tedet.ac.th
ลำดับ
(ไม่ใช่เลขที่นั่งสอบ)
ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนต้นสังกัด จังหวัด
สอบคณิตฯ
สอบวิทย์ฯ
1
กณกกาญ    กระแสโสม
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
2
กวินธิดา    อุตตะรัตน์
สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
3
กวินภพ    เสงี่ยมจันทร์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
4
กัญญาณัฐ    ผิวอ่อน
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
5
กันทรากานต์    พันวิเศษการกุล
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
6
กุญช์ภัสส์    ตุ่มงาม
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
7
เกียรติภูมิ    ตุ้มทอง
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
8
ชยานันท์    จันทร์คง
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
9
ฐาณิสร    บุญมี
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
10
ณพรฏลพล    สิริโพธิกุล
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
11
ณวัสน์    ปรโรจน์รัตน์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
12
ณัฏฐพล    แซ่ลิ้
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
13
ณัฏฐพล    รุจิโกมลสิริ
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
14
ณัฐณิชา    ปิยะพันธ์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
15
ณารตา    จันทรมณี
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
16
ณิชรีย์    อ้อวิจิตร
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
17
ทรงพล    จิตต์งามขำ
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
18
ธนากร    ทองเจริญ
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
19
ธัญญรัตน์    แสงแก้ว
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
20
นิติภัทร    ปัดถวิง
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
21
บัญญพนต์    สินเจริญ
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
22
เบญญาภา    เคยพึ่งศิลป์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
23
ปนิตา    เนื่องจากจันทร์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
24
ปภากรณ์    ใหม่อินทร์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
25
ปัณณธร    มั่นศรี
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
26
ปาริฉัตร    หล้าศักดิ์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
27
ปาลิดา    ชื่นสกุล
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
28
พิมพ์ลภัส    มิ่งวิมล
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
29
ภัทรศยา    โพชนา
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
30
ลิกาณัณฐ์    ฉันทขวัญชัย
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
31
วชิราภรณ์    แซ่ตั้ง
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
32
วัชรพงศ์    บุญเกิ่ง
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
33
วีระเดช    อินประจง
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
34
สุพิชชา    จันทร์เรือง
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ

     
ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.ac.th