ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจำปี 61

ชื่อศูนย์สอบ : สาธิตบางแก้ว
จังหวัด : สมุทรปราการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่อีเมล : info@tedet.ac.th
ลำดับ
(ไม่ใช่เลขที่นั่งสอบ)
ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนต้นสังกัด จังหวัด
สอบคณิตฯ
สอบวิทย์ฯ
1
กรณัท    เป็นระยะ
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
2
กุญชัสรัฏ    สุกปลั่ง
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
3
ชนิดา    อุทัยเรือง
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
4
ชุติกาญจน์    โสภาหอม
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
5
โชติกา    นิ่มประภา
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
6
ไชยวัฒน์    มีสมบัติ
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
7
ณรินี    ทองบุ
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
8
ณัฐนันท์    พานุช
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
9
ทักษพร    ดัดพันธ์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
10
ทิพย์วดี    เตปิน
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
11
ธนนท์    บุญแพ
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
12
ธนาคิม    มั่งชูพันธ์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
13
ธเนศ    หอมนวล
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
14
ธิดา    จริยานันทพงศ์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
15
ธีรตา    อุ่นอก
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
16
ธีรพล    กลิ่นรุ่ง
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
17
นภสร    บุญมี
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
18
นันท์นภัส    วระเดช
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
19
นิวัฒน์    สุขสม
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
20
บุญญลักษณ์    ศุภภากรกุล
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
21
ปัญฑารีย์    มั่นศรี
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
22
ปาณิสรา    ใหม่อินทร์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
23
ปุญญิศา    ผุยพรม
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
24
พชร    แสงอุ่น
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
25
พัชรพล    แตงทอง
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
26
ภัทรดิษฐ์    ขอพร
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
27
ภาวิณี    จตุรานนท์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
28
ภูมิภัทร    สุขมูล
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
29
มนทิตา    บำรุงวัด
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
30
มนัสวี    หลวงพิมล
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
31
มาริษา    ชาวบ้านใน
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
32
รัตนวลี    ประภา
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
33
ลักษ์สรา    เนียมหอม
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
34
วรัญวรรธ์    อิ่มมิตรเอื้อ
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
35
วัชรีวรรณ    วิสมัตนันท์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
36
วันวิสา    มาร์ค
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
37
ศตายุ    เกษมสุข
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
38
ศศิธร    แจ้งไพร
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
39
ศักย์ศรณ์    ช้างขวัญยืน
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
40
ศิวะพูล    วุฒิไกรธนกุล
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
41
ศุภกร    เทียนชัย
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
42
ศุภวิชญ์    ผิวอ่อน
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
-
43
สายน้ำทิพย์    พันสายออ
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
44
สิดาพร    อุติ
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
45
เสฏฐวุฒิ    สิงห์สระน้อย
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
46
องอาจ    อ่วมมีเพียร
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
47
อรจิรา    โนรีวงษ์
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
48
อริศรา    นาคประเสริฐ
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
-
สอบ
49
อารยา    บูรณะกิติ
สาธิตบางแก้ว
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ

     
ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.ac.th