ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจำปี 61

ชื่อศูนย์สอบ : สาธิตบางแก้ว
จังหวัด : สมุทรปราการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
แจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่อีเมล : info@tedet.ac.th
ลำดับ
(ไม่ใช่เลขที่นั่งสอบ)
ชื่อ - นามสกุล โรงเรียนต้นสังกัด จังหวัด
สอบคณิตฯ
สอบวิทย์ฯ
1
นันท์นภัส    เนื่องจำนงค์
สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ
2
ปภาอร    รวิคุณานนท์
สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
สมุทรปราการ
สอบ
สอบ

     
ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.ac.th