รายงานผลรายบุคคล

ดาวน์โหลดรายงานผลรายบุคคลประจำปี 2565

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจำปี 2565

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รายงานผลรายบุคคล

ดาวน์โหลดรายงานผลรายบุคคลประจำปี 2564

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและเป็นศูนย์สอบประเมินแยกตามภูมิภาค

เพิ่มเติม : อยู่ระหว่างรับสมัครโรงเรียนเป็นศูนย์สอบประเมิน และโรงเรียนที่ต้องการสมัครเป็นศูนย์สอบประเมิน
กรุณาติดต่อฝ่ายประสานงานโครงการฯ โทร. 02-747-3800
ศูนย์สอบประเมินแบบ สนามปิด รับสมัครเฉพาะนักเรียนในโรงเรียนเท่านั้น
ศูนย์สอบประเมินแบบ สนามเปิด รับสมัครนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน

ศูนย์สอบประเมินจังหวัด : ������������������

ดูศูนย์สอบประเมินจังหวัดอื่นๆ

ศูนย์สอบประเมินระดับ ประถมศึกษา


รหัสศูนย์สอบประเมิน ชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบประเมิน ประเภทศูนย์สอบประเมิน  
       

ศูนย์สอบประเมินระดับ มัธยมศึกษา


รหัสศูนย์สอบประเมิน ชื่อโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบประเมิน ประเภทศูนย์สอบประเมิน  
       


  ดูศูนย์สอบประเมินจังหวัดอื่นๆ