[ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 25 ส.ค. 2557 ]

พิธีลงนามความร่วมมือ
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)

   

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET) ระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเอส 31 กรุงเทพ

   

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล
ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร
ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

   

Mr. JEON, Kyu Suk (จอง คิว ซอก)
ที่ปรึกษาจากสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

Mr. SHIN Chan Sung (ชิน จัน ซอง)
ประธาน Hwashin Education Group. (ฮวา ซิน)

   

คุณบุษบา ฤทธิ์เรืองนาม
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารออมสิน

คุณคัทลียา กระจ่างเนตร
พิธีกรภายในงาน

   
   

ได้รับเกียรติจากท่านผู้ทรงเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ
Mr. JEON, Kyu Suk
Counselor  of  Korean  Embassy   ที่ปรึกษาจากสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล
ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
Mr. KIM, Moon Yong
Director General KOTRA (Korea Trade investment promotion agency)
Mr. JUN, Woo Hyung
Director KOTRA ( Korea Trade investment promotion agency)  สำนักงานพาณิชย์เกาหลี
Mr. KIM, Sang Nam
President of Korea Education Center in Thailand
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย
คุณบุษบา ฤทธิ์เรืองนาม 
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมธนาคารออมสิน
ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

Mr. JEON, Kyu Suk
Counselor  of  Korean  Embassy   ที่ปรึกษาจากสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
กล่าวแสดงความปิติและยินดี ในการได้มีส่วนร่วมกับโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
“Honorable IPST Director, Dr. Pornpun Waitayangkoon,
Mr. Chan Seong Sin, President of Hwashin,
Mr. Phndit Pornraksamanee, President of Edu Park Co. Ltd,
and Distinguished Laides and Gentleman,/
I am very glad and honored to be invited to such a meaningful signing ceremony between The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST), under the Ministry of Education, and EduPark Co., Ltd. regarding Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET). Taking this opportunity, I would like to convey congratulatory message to MOU signing of IPST and EduPark Co., Ltd. Also I would like to extend my sincere appreciation to representatives of various Thai educational Institutes and other supporters who attended today's occasion.
As you know, Thailand and Korea are very close friends. Two countries established diplomatic relationship in 1958.  Since then, relationship of two countries has been widening and deepening in the various fields including economic, cultural and educational cooperation, etc.
Korean education system, built from scratch out of the rubber of the Korean War, made the fast-growing economic development of Korea possible. I learned from the former Korean president, Lee Myung-bak, then when he was asked by Mr. President Obama what the secret of economic development of Korea was then the President Lee replied that it was the education of Korea.
The ratio of students entering Universities in Korea is the highest, among OECD member countries, OECD statistics in the year 2013 shows that the ratio of university graduates to population of the age of 24-35, is that Korea is 64% which is the 1st ranked, Japan 59%, Canada 57%, etc.
As you know, Korean education fever becomes popular in Thailand. Thai students love to learn Korean language and Korean studies. At present, around 60 Korean educators are teaching language classes in Thai high schools and Korean is taught at 40 universities in Thailand as well.
In recent years, people-to-people exchanges have been flourishing, and we have seen frequent visits of various levels and fields between two countries. Thai people love K-pop, K-drama, Korean studies, etc. Korean people also love to come to Thailand, enjoying the Thai Smile.
I believe that today's signing ceremony between IPST under the Ministry of Education and EduPark Co., Ltd. is another milestone for enhancing more bilateral cooperative relations of both countries.
Once again, I am honored and profoundly to be present here and congratulate today's MOU signing ceremony.”

และ Mr. SHIN Chan Sung (ชิน จัน ซอง)
ประธาน Hwashin Education Group. (ฮวา ซิน) จากสาธารณรัฐเกาหลี
กล่าวแสดงความปิติและยินดี ในการได้มีส่วนร่วมกับโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
“ขอแสดงความยินดีจากใจจริงกับ คุณภูดิท ประธานบริษัท Edu Park และ ดร.พรพรรณ ผู้อำนวยการ สสวท. ที่เคารพ ในพิธีลงนามความร่วมมือ
ผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ได้รับเกียรติเชิญมาร่วมในงานสำคัญและ (ฮวาซิน เอดูเคชั่น กรุ๊ป) ถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงในการมีโอกาสร่วมงานกับ Edu Park และ สสวท.
Math Pro ของ ฮวาซิน เอดูเคชั่น กรุ๊ป เป็นระบบการเรียนรู้ที่ทำให้การเรียนรู้แบบ 1 : 1 เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมโดยการรวมเทคนิค IT ที่ล้ำสมัยเข้าด้วย Know – how การศึกษาที่มีมากว่า 30 ปี
ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบการศึกษาคณิตศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม และเป็นระบบการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ใช้ทั่วประเทศเกาหลีที่ผ่านขั้นตอนการคิดค้นและพัฒนาเป็นเวลากว่า 3 ปี และขั้นตอนของการทำให้
คณิตศาสตร์ของไทย ในฐานะผู้ร่วมมือกับบริษัท Edu Park ซึ่งเป็นบริษัทด้านการศึกษาแบบอย่างของไทย
การลงนาม M.O.U. ในวันนี้ หวังว่าจะมีส่วนช่วยกระจายความรู้ทางวิชาการของนักเรียนในประเทศไทยและพัฒนาความก้าวหน้าของการเรียนคณิตศาสตร์ในเชิงคุณภาพที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศทั่วโลกได้
และหวังว่าการถ่ายโอนเทคนิคของ ระบบการศึกษาคณิตศาสตร์ที่ไม่มีความซับซ้อนนี้จะเป็นเครื่องมือของการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศคือเกาหลีและไทย
คุณภูดิท ประธานบริษัท Edu Park และ ดร.พรพรรณ ผู้อำนวยการ สสวท. ที่เคารพ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
การศึกษาที่ได้คุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อผู้เรียน (นักเรียน) และพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อวิธีการเรียนรู้ที่ทรงประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการให้ผู้ใช้ (ครู) เป็นศูนย์กลาง”

   

ช่วงการเสวนาในหัวข้อ“ปฏิวัติการศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21”

   

ท่านผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท.
และคุณภูดิท พรรักษมณี ประธานกรรมการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมลงนามในสัญญา
โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล
ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
และ Mr. JEON, Kyu Suk (จอง คิว ซอก) ที่ปรึกษาจากสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
เป็นสักขีพยานในการลงนามในสัญญา

   

ห้องเรียนจำลอง ที่จะสาธิตวิธีการใช้ระบบคลังความรู้โดยนักเรียนชั้นป.6 จากโรงเรียนประภามนตรี สมุทรปราการ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนทดลองใช้ระบบ TEDET ของสสวท. ผ่านระบบออนไลน์

   
Powered by


สวคท.


ธนาคารออมสิน


บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด

ฝ่ายประสานงานโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 02 747 3800 แฟกซ์ 02 747 3890 อีเมล info@tedet.ac.th